Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 21.5.2018

1 Rekisterinpitäjä

Allianssin nuorisovaihto

Osoite: Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Puhelin 044-416 5209, sähköposti: vaihto(at)alli.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tiina Hokkanen

Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Puhelin 044 416 5208, sähköposti: tiina.hokkanen(at)alli.fi

3 Rekisterin nimi

Allianssin nuorisovaihdon hakijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Allianssin nuorisovaihdon kautta lähtevien ja saapuvien henkilöiden valintaprosessien hoitaminen.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn hakijan nimi, syntymäaika, yhteystiedot, hakulomakkeen mukaiset taustatiedot sekä hakijan itsensä kirjoittamat hakuprofiilitiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Hakemukseen liittyviä olennaisia tietoja luovutetaan rekisteröidyn oman hakemuksen mukaisille kohdemaiden yhteysjärjestöjen edustajille.

8 Tietojen siirto EUn ta ETAn ulkopuolelle

Henkilötietoja luovutetaan Allianssin nuorisovaihdon yhteistyökumppaneiden edustajille myös  ETA:n EU:n ulkopuolelle rekisteröidyn oman hakemuksen mukaisesti.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Mahdolliset paperikopiot säilytetään hakuprosessin vaatiman ajan nuorisovaihtovastaavan valvonnassa. jonka jälkeen ne hävitetään tietosuoja-astiassa.

B Sähköinen aineisto

Sähköisessä muodossa olevien hakemusten käyttö- ja tarkasteluoikeudet on rajattu Allianssin nuorisovaihdon sisällä. Rekisterin tiedot eivät ole lain (83/1951, 2 luku 9§) mukaan säädetty salassa pidettäväksi.

10 Tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa  halutessaan. Pyyntö tulee tehdä Allianssin nuorisovaihdon toimistoon . Henkilötietolaki §24.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö virheellisen tiedon korjaamiseksi tulee tehdä Allianssin nuorisovaihdon toimistoon.